czwartek, 30 kwietnia 2020

Majowe święta narodowe.


Zapraszamy  wszystkie "Żabki" na film. Przypomnimy sobie nasze symbole narodowe, gdzie leży Polska i które miasto jest naszą stolicą? Na końcu zobaczycie krótki Quiz.

Oto link do filmu:
https://youtu.be/Xv7DNwMDoAM

Jak zrobić kotylion- propozycja


link:
https://youtu.be/-5Rp51gqJDA

Możecie też wykonać flagę

oto wzór flagi:
https://images.app.goo.gl/VzmopLuuaLVN1Dse9Do zobaczenia!
M. Andruszkiweicz
B. Cieslukowska30.04.2020r.-czwartek

WITAMY wszystkie Żabki i Rodziców.
Dziś,w czwartek zabawy nasze będą przebiegały pod hasłem:"Mali odkrywcy."
   Jak zwykle na początku zrobimy "Trening poszukiwacza przygód." Pierwszym naszym ćwiczeniem będzie:"Mieszacz wody w stawie"-stojąc prosto ugnijcie lekko kolana i wykonajcie kilka kółek kolanami na ugiętych nogach. Drugim ćwiczeniem będzie:"Łowca morskiej bryzy" -
-w czasie marszu po pokoju wykonujcie  głębokie wdechy nosem i wydechy ustami.

  "Gdzie leżą bezludne wyspy?"-posłuchajcie fragmentu książki Neli Małej Reporterki,która w rozdziale:"Nocne karmienie rekinów wąsatych w krainie bezludnych wysp" z książki:
"Nela i tajemnice oceanów" opisuje archipelag Malediwów: Cześć! Chciałabym cię teraz zabrać w pewne fantastyczne
miejsce. Gdy tam dotarłam, to stwierdziłam,
że znalazłam jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi.
Zgadnij, o czym mówię…? O Malediwach!
A wiesz, czym są Malediwy? To ponad 1100 wysepek
na Oceanie Indyjskim, tak dokładnie 1190. Maleńkich,
większych, a nawet takich mikroskopijnych,
wyglądających jak paseczki złotego piasku usypane
na morzu… (…)
Malediwskie wyspy są przepiękne. Piasek jest niesamowicie
biały, a w środku rośnie bujna roślinność
i palmy. Z 1190 wysp tylko 202 jest zamieszkanych…
Wiesz, co to oznacza? Że około 1000 wysp
jest bezludnych.
Jedziemy więc do krainy bezludnych wysp!
Może wybierzemy sobie jakąś i na niej zamieszkamy?


Gdzie leżą Malediwy? Zapraszamy teraz do obejrzenia filmu przyrodniczego pt.: " Nurkowanie na rafie".


oto link do filmu:

https://youtu.be/L4FOq6QfjDM

"Pocztówka z podróży"-zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową. W "Kartach Pracy" cz.4 na str.9 znajdziecie swoją bezludną wyspę.Narysujcie po śladzie znajdujące się tam elementy,pokolorujcie rysunek i dorysujcie to co chciałybyście  jeszcze odkryć na bezludnej wyspie.

    Zbliża się długi weekend,będziecie mieć zatem dużo czasu,proponujemy więc zabawę plastyczną techniką mieszaną:"Na rafie koralowej."
Przygotujcie kartkę,  zmoczoną gąbkę,farby akwarelowe,gruboziarnistą sól i rybki wycięte z kolorowego papieru.
 Zwilżcie gąbką powierzchnię kartki. Następnie za pomocą pędzli namalujcie farbami akwarelowymi podmorską rafę koralową. Po skończonej pracy zasypcie kartkę gruboziarnistą solą. Po wyschnięciu  przyklejcie do kartki wycięte wcześniej rybki.

 Na koniec proponujemy trochę ruchu,a więc zapraszamy do gimnastyki przy muzyce,oto link do zabawy


Życzymy miłej zabawy i do zobaczenia po weekendzie. Pozdrawiamy.
B.Cieślukowska
M.Andruszkiewicz.

środa, 29 kwietnia 2020

Dla Rodziców- wytyczne dla przedszkoli od 06.maja


Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
 
 Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego
Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
 Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
 W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektorze,
 Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
  Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

Nauczycielu,
 Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.
 Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Rodzicu,
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.Dla Rodziców - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

   Uwaga Rodzice!
 Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach psycholodzy pełnią dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz.  11-14. Pozostali pracownicy świadczą pracę zdalną. Można się z nimi skontaktować drogą mailową. Adresy zamieszczone są na stronie  internetowej Poradni.
                                                                                       Zapraszamy!

29.04.2020- środa

            Witamy Was we środę!
Dzisiejszy temat naszych wspólnych zabaw to - "Dzieciaki wymyślają różne zabawy"
Pierwszym naszym zadaniem będzie "Trening poszukiwacza przygód"-ćwiczenia:"Odganiacz insektów"-wykonajcie kilka pajacyków. "Podziwiacz panoramy"-wykonajcie kilka skrętów tułowia na przemian w prawo i w lewo." Łapacz chmur"-wykonajcie po trzy niskie wyskoki i jeden wysoki.

Drugim naszym zadaniem będzie wykonanie " Zośki"
Jak szybko zrobić " Zośkę?"- oto krótki film:

https://youtu.be/FDmuTLsbPOs   

Aby wykonać taką piłkę możecie także użyć skarpetki bawełnianej i wypełnić ją grochem lub ryżem. Pamiętajcie tylko aby ją dobrze związać.Taką własnoręcznie zrobioną Zośką możecie świetnie bawić się. Możecie ją podrzucać, kopać, bawić się z rodzeństwem lub mamą i tatą.


Zapytajcie rodziców  lub babcię i dziadka jakie były ich ulubione zabawy z dzieciństwa?

      Zabawa w klasy ,skoki przez gumę, skoki przez linę:


"Co jest potrzebne do..."-memory,proponuję Wam teraz zabawę z wykorzystaniem materiałów z wyprawki. Wytnijcie z "Wyprawki" nr 13 (dwie kartki) karty do gry w memory. Układajcie teraz kartoniki obrazkami w dół.Odkrywajcie kolejne obrazki parami i dobierajcie bohaterów wykonujących określone czynności oraz przedmioty,które są niezbędne w danej zabawie.

 Na zakończenie proponujemy Wam zagadki:

 Powiem szczerze,                                                 
że najbardziej lubię jeździć
na swoim… (rowerze)

Skacze jak kangurek,
toczy się po trawie.
Rzucam ją i kopię,
świetnie się nią bawię.
(piłka)

Pędzi przez tunel.
Pędzi po torze.
Lubię się nią bawić
o każdej dnia porze
. (kolejka)

Gdy na ryby idę z tatą,
jest niezbędna wielce.
Kocham ten mój kij ze sznurkiem,
całym swoim sercem.
(wędka)

Przy niej w żabkę się zamieniam,
zieloną jak trawka.
Długi sznurek i dwie rączki
– ot, cała zabawka!

(skakanka)

Pędzę, pędzę, hulaj dusza!
Aż mnie boli noga.
Całe szczęście, że jest ze mną

moja… (hulajnoga)

Mógłbym się nimi bawić od rana do dobranocki.
Zbuduję wieżę i statek.
Świetne są moje…
(klocki)

Gdy moje szmaciane lalki marudzą,
bo nie chcą do łóżka,
wiem, że je szybko uśpię,
kiedy je włożę do…
(wózka)

Nie chcę na basen
ani na lody.
Mogę się bawić sam,
gdy mam swoje…
(samochody)

Dziękujemy za wspólną zabawę!Pozdrawiamy i  zapraszamy jutro. Do zobaczenia!
 M. Andruszkiewicz,
B. Cieślukowska

wtorek, 28 kwietnia 2020

3 Galeria zdjęć- "Żabki"

        Serdecznie witamy nasze Żabki i Rodziców w naszej kolejnej Galerii!
 Na początku chcemy bardzo podziękować za wszystkie nadsyłane do nas zdjęcia.Dają nam one wiele radości i wiemy, że nasze dzieci pięknie pracują.Miejmy nadzieję, że niedługo spotkamy się w przedszkolu!

Na początku zapraszamy wszystkich do obejrzenia zdjęć Nikoli i Weroniczki . Dziewczynki wzięły udział w fotorelacji pt.: "Kwiato- umilacze"

Michał ma też rewelacyjne zdjęcia z fotorelacji " Kwiato- umilacze". Tylko oprawić w ramki!

Weronika wzięła także udział w konkursie Eko- Sztuka.  
Oto jej zdjęcia z pracy nad swoim projektem:
 
   Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć  jak pracowała DominiczkaNasz Antoś też pięknie pracował, nawet  stworzył  swojego " Nudzimisia". Nasze gratulacje- jest REWELACYJNY!
Teraz czas na prace Bartusia i Michałka. Chłopaki też nie próżnują. Nasze gratulacje!

Bartuś z bratem.

Prace Michałka.Piękne zdjęcia Wojtusia B. Bardzo ciekawe i kolorowe  prace. Gratulujemy i powodzenia!

                                       DO ZOBACZENIA W NASTĘPNEJ GALERII!!!

Pozdrawiamy:
M. Andruszkiewicz
B. Cieślukowska
28.04.2020r.-wtorek

            WITAJCIE Żabki i Rodzice w kolejnym dniu naszych spotkań przez internet.

Mamy dziś wtorek i proponujemy Wam:"ZABAWY W DETEKTYWÓW"

  Jak zwykle na początku będzie"Krótki trening poszukiwacza przygód"
-pierwszym ćwiczeniem będzie "Zdobywca szczytów"-starajcie się chodzić unosząc kolana do wysokości bioder z jednoczesnym unoszeniem nad głowę na przemian jednej i drugiej ręki
-drugim dziś ćwiczeniem będzie"Przyrodnik łąkowy"-przyjmijcie pozycję w klęku podpartym,teraz uginajcie ręce opuszczając przednią część tułowia, naśladujcie oglądanie z bliska tego,co znajduje się przed twarzą.Kilkukrotnie powtórzcie ćwiczenia.

  Chciałabym zaprosić Was do zabawy paluszkowej:"Daktyloskopia."

Czy wiecie co znaczy to trudne słowo? Jest to technika śledcza polegająca na porównywaniu odcisków palców w celu ustalenia sprawcy przestępstwa. Nie ma na świecie dwóch osób,które miałyby takie same odciski palców.
 Przygotujcie teraz kartkę papieru i farbkę.Zamaczajcie kolejne palce w farbce i wykonajcie odciski palców na kartce wykonując paluszkowe kompozycje według własnego pomysłu.

  Po dokładnym umyciu rąk usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza M.Ledwoń pt.
                                            "Zagadka detektywistyczna"

Dziś jest całkiem niewesoło!
Martwią się wszyscy wokoło,
bowiem dziś z naszego zoo
uciekł groźny lew.
Pan detektyw szuka lwa.
Wziął do pracy się raz dwa,
bo się na swej pracy zna!
I przeszukał… zlew?!
Wybrał się też do Fromborka
tam po plaży wciąż się błąkał,
i pod nosem ciągle bąkał:
„Wiślany za-lew”.
Wrócił na krakowskie Błonie,
Przysiadł z boku – na betonie.
„Gdzieś tu przecież są lewkonie”
– mruczał cały czas.
„Eureka! Mam już lwy!
Nie jednego, ale trzy”
– tak się cieszy pan detektyw.
Czy masz je też ty?
Podpowiem ci, mój czytelniku,
że ukryły się w wierszyku.Dzieci zastanawiają się:
- kogo szukał detektyw?
- w jakie miejsca się udał, żeby znaleźć ukrytego lwa?

  ''Jakimi zmysłami poznajemy świat?"-dowiecie się tego ze swoich kart pracy. Otwórzcie swoje książeczki cz.4 na str.8. Poznacie zmysły (dotyku,smaku,wzroku i słuchu) przedstawione za pomocą symboli.Połączcie je z odpowiednimi ilustracjami.

"Lew ostrzy zęby" – zabawa logopedyczna.


Dzieci zamieniają się w groźne lwy. Za pomocą języka starają się dotknąć każdego zęba z osobna, żeby
sprawdzić, czy są one wystarczająco ostre, żeby móc zjeść coś  pysznego.

Życzymy miłego dnia i pozdrawiamy,do jutra.
B.Cieślukowska
M.Andruszkiewicz


poniedziałek, 27 kwietnia 2020

27.04.2020.- poniedziałek

        Witamy  "ŻABKI"  w poniedziałek!
Tematem dzisiejszego spotkania jest- " Co widać przez lornetkę"
W tym tygodniu proponujemy Wam ćwiczenia ruchowe:"Trening poszukiwacza przygód"
Dzisiaj będą to:"Dziwna wędrówka"i "Grotołaz"
Spróbujcie teraz spacerować po pokoju najpierw na palcach,później na piętach i tak na zmianę.
Teraz przykucnijcie i spróbujcie poruszać się w takiej pozycji,naśladując poruszanie się w niskiej jaskini.

         Zapraszamy Was teraz do obejrzenia fotografii: "Cuda przyrody"- " Moja wymarzona podróż"                 
                Świat wokół nas jest piękny, wiele miejsc nas zachwyca i zachęca do podróży!

Posłuchajcie teraz zagadki:

Gdy patrzysz przez jej szkiełka,
Z bliska widzisz cały świat.
Ale gdy popatrzysz bez niej,
Szedłbyś tam i ze sto lat!


Lornetka to niewielkie urządzenie, które służy przede wszystkim do przybliżania odległych elementów krajobrazu, zwierząt czy ptaków. Niektóre modele pozwalają na oglądanie niewielkich zwierząt z odległości zaledwie dwóch metrów.

 Proponujemy film edukacyjny o zwierzętach" Ciekawostki o zwierzętach".
Oto link:  https://youtu.be/RVOss1lS2wk

 Teraz w zabawie dydaktycznej:"Na sawannie"możecie sprawdzić swoje wiadomości o zwierzętach.
Otwórzcie swoje Karty Pracy 4 na str.6-7 i zobaczcie,co tam widać przez lornetkę. Myślę,że bez trudu uzupełnicie ilustrację i odgadniecie czyje tam są łapy,nogi i ogony. Poćwiczcie też swoją sprawność grafomotoryczną rysując po śladzie lornetkę.

  Na zakończenie dzisiejszych zabaw proponuję Wam zabawę plastyczno-techniczną:"Lornetka"
Do wykonania tego zadania potrzebne Wam będą papierowe kubeczki jednorazowe z wyciętymi w dnie otworami,lub rolki po papierze toaletowym,paski papieru,klej,sznurek,lub wstążka,no i kredki,aby ozdobić swoją lornetkę. Za pomocą krótkich pasków papieru i kleju połączcie swoje rolki,umocujcie z pomocą rodzica sznurek,następnie w dowolny sposób ozdóbcie swoją pracę i gotowe! Możecie już za pomocą swojej lornetki oglądać świat.

      Życzymy miłej zabawy.Pozdrawiamy Was.
M.Andruszkiewicz
B.Cieślukowska.