wtorek, 5 maja 2020

Dyżur wakacyjny

 Witamy!
Informacje dla Rodziców na temat dyżuru wakacyjnego.

Taką informację dostali Państwo także na maila.

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji 2020 r.
Szanowni Państwo, informujemy, że  od 4 maja do 15 maja przyjmujemy zapisy na dyżur
wakacyjny. Jak co roku w okresie wakacyjnym przedszkola i niektóre oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych będą pełniły dyżury, tak, by dzieci uczęszczające do przedszkoli miały
zapewnioną opiekę również w okresie wakacyjnym.

Deklaracje prosimy wysłać na adres e-mai   sekretariat@p6.suwalki.eu  lub włożyć do
srebrnej skrzynki na bramce przedszkola.  W razie wątpliwości można dzwonić pod nr 87
567 42 94.

Proszę nie wysyłać zgłoszeń do Pań na grupach ani na inny adres.

Zgodnie  ZARZĄDZENIE NR 104/ 2020 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 27 lutego 2020
r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2019/2020

W lipcu dyżurują Przedszkola nr: 3, 4, 5, 6, 7, 10 oraz oddziały przy Szkole Podstawowej nr 2, 7 i
10.

W sierpniu dyżurują: Przedszkole nr 1, 2, 8, 9 (przy SOSW) oraz oddziały w Szkole Podstawowej
nr 11.

W związku z termomodernizacją Przedszkola nr 3, nr 4, nr 7, nr 8 i nr 10 dyżur wakacyjny w
2020 roku tych przedszkoli zostanie przeniesiony do innych placówek i tak:

- Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 4 do Przedszkola nr 2,

-Przedszkole nr 7 do Przedszkola nr 5,

- Przedszkole nr 8 do Przedszkola nr 6,

- Przedszkole nr 10 do Przedszkola nr 6

Wydrukowane karty zgłoszeniowe widzą przy bramce przedszkola. Można również pobrać kartę ze
strony internetowej Przedszkola nr 6 w Suwałkach.


                          Karta zgłoszeniowa: 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA „DYŻUR WAKACYJNY”
DO PRZEDSZKOLA NR ............. W SUWAŁKACH

I. Informacje ogólne o dziecku:
1. Imię nazwisko.......................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................
3. Adres zamieszkania: ...............................................................................................
4. Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie:........................................................
5. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ............ do godz. ................
6. Dziecko korzystać będzie z posiłków: śniadanie / drugie śniadanie / obiad
7. Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola nr .........................................
II. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka

matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail
Adres zamieszkania

Suwalska Karta Mieszkańca □ tak □ nie

nr ..................................

□ tak □ nie
nr ..................................
III. Informacje o stanie zdrowia dziecka: (diety, stała choroba, wady rozwojowe dziecka, alergie,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne ważne informacje)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
IV. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka z przedszkola,
zapewniające mu bezpieczeństwo:
...........................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa z dzieckiem)
...........................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa z dzieckiem)
! Osoba odbierająca dziecko z przedszkola zobowiązana jest okazać dokument potwierdzający swoją
tożsamość.
V. Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb
związanych z organizacją „dyżuru wakacyjnego” i prowadzeniem dokumentacji określonej
w przepisach prawa oświatowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
.........................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119,
str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole nr 6 w Suwałkach,
ul. Kowalskiego 19, 16-400 Suwałki, reprezentowana/y przez Dyrektora Przedszkola Iwonę Łazarską.
2. W sprawie ochrony danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się pod adresem/telefonem z Inspektorem Danych
Osobowych Panem Pawłem Michalskim, tel.: 506-246-795, e-mail: iodpm@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Przedszkole ustawowych zadań publicznych,
określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz w innych
regulacjach.
4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z art. 160 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). W tym okresie ma Pani/Pan prawo dostępu do
podanych we wniosku danych, ich sprostowania, w którym przetwarzane będą dane.
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza